Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (jõustum. 23. 12. 2013)

 

Seaduse eesmärgiks on kriminaliseerida seksi ostmine 
alaealistelt ja kehtestada konkreetsed kaitsemeetmed
seksuaalselt väärkoheldud laste jaoks ning reguleerida
lastepornovastast võitlust. Ühtlasi viiakse seadused kooskõlla Euroopa Parlamendi
ja nõukogu direktiiviga, mis kehtestab miinimumnõuded
laste seksuaalse väärkohtlemise kuriteokoosseisudele
ja karistustele ning sätted selliste kuritegude
tõkestamiseks ja kuriteoohvrite kaitseks. Lisaks karistusseadustikule muudetakse veel kümmet seadust.

 

§ 1. Karistusseadustiku muutmine

 

Karistusseadustikus tehakse järgmised muudatused:

 

 

 

1) paragrahvi 58 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 

„4) süüteo toimepanemine isiku suhtes, kes on süüdlasest teenistuslikus või majanduslikus sõltuvuses, samuti süüdlase pereliikme, temaga koos elava isiku või süüdlasest muul viisil perekondlikus sõltuvuses oleva isiku suhtes;”;

 

2) paragrahvi 58 täiendatakse punktiga 12 järgmises sõnastuses:

 

„12) süüteo toimepanemine alaealise suhtes mõjuvõimu või usaldust kuritarvitades.”;

 

3) paragrahvi 133 lõiget 2 täiendatakse punktiga 10 järgmises sõnastuses:

 

„10) see on toime pandud isiku poolt, kes on varem toime pannud käesolevas paragrahvis või §-s 1331, 1332, 1333 või 175 sätestatud kuriteo, –”;

 

4) paragrahvi 141 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 

§ 141. Vägistamine

 

(1) Inimese tahte vastaselt temaga suguühtesse astumise või muu sugulise iseloomuga teo toimepanemise eest vägivallaga või ära kasutades tema seisundit, milles ta ei olnud võimeline vastupanu osutama või toimunust aru saama, –
karistatakse ühe- kuni viieaastase vangistusega.”;

 

5) paragrahvi 141 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

 

„(3) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahalise karistusega.”;

 

6) paragrahv 142 tunnistatakse kehtetuks;

 

7) paragrahv 143 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 

§ 143. Suguühtele või muule sugulise iseloomuga teole sundimine

 

(1) Inimese tahte vastaselt temaga suguühtesse astumise või muu sugulise iseloomuga teo toimepanemise eest, ära kasutades kannatanu sõltuvust süüdlasest, kui puudub käesoleva seadustiku §-s 141 sätestatud vägivald või seisund, milles inimene ei olnud võimeline vastupanu osutama või toimunust aru saama, –
karistatakse kuni kolmeaastase vangistusega.

 

(2) Sama teo eest, kui see on toime pandud isiku poolt, kes on varem toime pannud käesolevas jaos sätestatud kuriteo, –
karistatakse kuni viieaastase vangistusega.

 

(3) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahalise karistusega.”;

 

8) paragrahv 1431 tunnistatakse kehtetuks;

 

9) seadustikku täiendatakse §-ga 1432 järgmises sõnastuses:

 

§ 1432. Suguühe või muu sugulise iseloomuga tegu mõjuvõimu kasutades

 

(1) Täisealise isiku poolt noorema kui kaheksateistaastase isikuga suguühtesse astumise või muu sugulise iseloomuga teo toimepanemise eest, ära kasutades kannatanu sõltuvust süüdlasest või kuritarvitades saavutatud mõjuvõimu või usaldust, kui puudub käesoleva seadustiku §-s 141 sätestatud vägivald või seisund, milles inimene ei olnud võimeline vastupanu osutama või toimunust aru saama, –
karistatakse kahe- kuni kaheksa-aastase vangistusega.

 

(2) Sama teo eest, kui see on toime pandud isiku poolt, kes on varem toime pannud käesolevas jaos sätestatud kuriteo, –
karistatakse kolme- kuni kaheksa-aastase vangistusega.

 

(3) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahalise karistusega.”;

 

10) paragrahv 144 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 

§ 144. Suguühe järeltulijaga

 

(1) Vanema, vanema õigustega isiku või vanavanema poolt lapse või lapselapsega suguühtesse astumise või muu sugulise iseloomuga teo toimepanemise eest –
karistatakse kahe- kuni kaheksa-aastase vangistusega.

 

(2) Sama teo eest, kui see on toime pandud isiku poolt, kes on varem toime pannud käesolevas jaos sätestatud kuriteo, –
karistatakse kolme- kuni kaheksa-aastase vangistusega.”;

 

11) paragrahv 145 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 

§ 145. Suguühe või muu sugulise iseloomuga tegu lapseealisega

 

(1) Täisealise isiku poolt noorema kui neljateistaastase isikuga suguühtesse astumise või muu sugulise iseloomuga teo toimepanemise eest –
karistatakse kuni viieaastase vangistusega.

 

(2) Sama teo eest, kui see on toime pandud isiku poolt, kes on varem toime pannud käesolevas jaos sätestatud kuriteo, –
karistatakse kahe- kuni kaheksa-aastase vangistusega.

 

(3) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahalise karistusega.”;

 

12) seadustikku täiendatakse §-ga 1451 järgmises sõnastuses:

 

§ 1451. Alaealiselt seksi ostmine

 

(1) Alla kaheksateistaastase isikuga rahalise tasu või mis tahes muu hüve eest suguühtesse astumise või muu sugulise iseloomuga teo toimepanemise eest –
karistatakse kuni kolmeaastase vangistusega.

 

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teo eest, kui see on toime pandud noorema kui neljateistaastase isiku suhtes, –
karistatakse kuni viieaastase vangistusega.

 

(3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud teo eest, kui see on toime pandud isiku poolt, kes on varem toime pannud käesolevas jaos sätestatud kuriteo, –
karistatakse kahe- kuni kaheksa-aastase vangistusega.

 

(4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahalise karistusega.”;

 

13) paragrahv 146 tunnistatakse kehtetuks;

 

14) paragrahv 175 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 

§ 175. Inimkaubandus alaealise ärakasutamise eesmärgil

 

(1) Noorema kui kaheksateistaastase isiku mõjutamise eest, et ta alustaks või jätkaks kuriteo toimepanemist, kerjamist, prostitutsiooniga tegelemist või tavapäratutel tingimustel töötamist või astuks modelli või näitlejana üles pornograafilises või erootilises etteastes või teoses, kui puudub käesoleva seadustiku §-s 133 sätestatud süüteokoosseis, samuti noorema kui kaheksateistaastase isiku käesolevas paragrahvis nimetatud tegevusele muul viisil kaasaaitamise eest –
karistatakse kahe- kuni kümneaastase vangistusega.

 

(11) Sama teo eest, kui see on toime pandud isiku poolt, kes on varem toime pannud käesolevas paragrahvis või §-s 133–1333, 1751 või 178–179 sätestatud kuriteo, –
karistatakse kolme- kuni kümneaastase vangistusega.

 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahalise karistusega.

 

(3) Kohus kohaldab käesolevas paragrahvis sätestatud kuriteo eest kuriteoga saadud vara laiendatud konfiskeerimist vastavalt käesoleva seadustiku §-s 832 sätestatule.”;

 

15) seadustikku täiendatakse §-ga 1751 järgmises sõnastuses:

 

§ 1751. Lapspornole juurdepääsu taotlemine ja selle jälgimine

 

(1) Lapspornole teadvalt juurdepääsu taotlemise eest või noorema kui kaheksateistaastase isiku osalusel toimuva pornograafilise etteaste teadliku jälgimise või noorema kui neljateistaastase isiku osalusel toimuva pornograafilise või erootilise etteaste teadliku jälgimise eest –
karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.

 

(2) Sama teo eest, kui see on toime pandud isiku poolt, kes on varem toime pannud käesolevas paragrahvis või §-s 175 või 178–179 sätestatud kuriteo, –
karistatakse kuni kaheaastase vangistusega.

 

(3) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahalise karistusega.”;

 

16) paragrahv 178 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 

§ 178. Lapsporno valmistamine ja selle võimaldamine

 

(1) Nooremat kui kaheksateistaastast isikut pornograafilises või nooremat kui neljateistaastast isikut pornograafilises või erootilises situatsioonis kujutava pildi, kirjutise või muu teose või selle reproduktsiooni valmistamise, omandamise või hoidmise, teisele isikule üleandmise, näitamise või muul viisil kättesaadavaks tegemise eest –
karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.

 

(11) Sama teo eest, kui see on toime pandud isiku poolt, kes on varem toime pannud käesolevas paragrahvis või §-s 175, 1751, 1781 või 179 sätestatud kuriteo, –
karistatakse ühe- kuni kolmeaastase vangistusega.

 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahalise karistusega.”;

 

17) paragrahvi 1781 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 

„(1) Nooremale kui kaheksateistaastasele isikule, kes ei olnud võimeline toimunust aru saama, või nooremale kui neljateistaastasele isikule kohtumisettepaneku tegemise või temaga kohtumiskokkuleppe sõlmimise eest ning kohtumist ettevalmistava teo tegemise eest, kui kohtumise eesmärk on panna nimetatud isiku suhtes toime käesoleva seadustiku §-s 133, 1331, 141–1451, 175, 1751, 178 või 179 sätestatud seksuaalse iseloomuga süütegu, –
karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.”;

 

18) paragrahvi 1781 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

 

„(11) Sama teo eest, kui see on toime pandud isiku poolt, kes on varem toime pannud käesolevas paragrahvis või §-s 175, 1751, 178 või 179 sätestatud kuriteo, –
karistatakse ühe- kuni kolmeaastase vangistusega.”;

 

19) paragrahvi 179 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 

„(1) Nooremale kui neljateistaastasele isikule pornograafilise teose või selle reproduktsiooni üleandmise, näitamise või muul viisil teadvalt kättesaadavaks tegemise või sellisele isikule seksuaalse kuritarvitamise näitamise või sellise isiku nähes suguühtesse astumise või muul viisil teadvalt tema seksuaalse ahvatlemise eest –
karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.”;

 

20) paragrahvi 179 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

 

„(11) Sama teo eest, kui see on toime pandud isiku poolt, kes on varem toime pannud käesolevas paragrahvis või §-s 175, 1751, 178 või 1781sätestatud kuriteo, –
karistatakse ühe- kuni kolmeaastase vangistusega.”;

 

21) paragrahvi 1791 pealkiri ja lõige 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

 

§ 1791. Lastega töötamise ebaseaduslik võimaldamine

 

(1) Isiku lapsega töötava isikuna tööle või teenistusse võtmise või tal muul viisil lastega tegutsemise võimaldamise eest, kui isikul on seadusega keelatud lastega töötamine, samuti õigustatud isiku poolt lastega töötamiseks tegevusloa andmise eest, kui see on seadusega keelatud, –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.”;

 

22) seadustiku normitehnilist märkust täiendatakse sõnadega „Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/93/EL, mis käsitleb laste seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise ning lasteporno vastast võitlust ja mis asendab nõukogu raamotsuse 2004/68/JSK (ELT L 335, 17.12.2011, lk 1–14), parandus (ELT L 18, 21.01.2012, lk 7)”.

 

 

 

§ 2. Eesti Vabariigi lastekaitse seaduse muutmine

 

Eesti Vabariigi lastekaitse seaduses tehakse järgmised muudatused:

 

 

 

1) paragrahv 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 

§ 2. Lapse vanus

 

(1) Käesolev seadus peab lapseks kuni 18-aastasi inimesi.

 

(2) Kui isiku vanus ei ole teada ja on põhjust arvata, et isik on alla 18-aastane, käsitatakse isikut alaealisena, kuni ei ole tõestatud vastupidist.”;

 

2) seadust täiendatakse §-ga 511 järgmises sõnastuses:

 

§ 511. Lastega töötamise piirang

 

(1) Lastega töötava isikuna, sealhulgas lastekaitsetöötajana, ei tohi tegutseda isik, keda on karistatud või kellele on kohaldatud sundravi karistusseadustiku §-s 133–1333, 141–1451, 175, 1751 või 178–179 sätestatud kuriteo eest, mille karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või mille karistusandmed on karistusregistrist kustutatud ja kantud karistusregistri arhiivi.

 

(2) Lastega töötav isik on töös või kutsetegevuses lapsega vahetult kokku puutuv isik, samuti vabatahtlikus tegevuses, asendusteenistuses teenimisel, tööturuteenuste osutamisel või praktikandina lapsega vahetult kokku puutuv isik.

 

(3) Kui lastega töötamiseks käesoleva paragrahvi lõike 2 tähenduses on vajalik tegevusluba, on tegevusloa andmiseks õigustatud isik kohustatud jälgima käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud piirangust kinnipidamist.”;

 

3) seadust täiendatakse normitehnilise märkusega järgmises sõnastuses:

 

„Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/93/EL, mis käsitleb laste seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise ning lasteporno vastast võitlust ja mis asendab nõukogu raamotsuse 2004/68/JSK (ELT L 335, 17.12.2011, lk 1–14), parandus (ELT L 18, 21.01.2012, lk 7).”.

 

 

 

§ 3. Erakooliseaduse muutmine

 

Erakooliseaduse § 19 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

 

§ 4. Huvikooli seaduse muutmine

 

Huvikooli seaduses tehakse järgmised muudatused:

 

 

 

1) paragrahvi 14 lõiked 5 ja 6 tunnistatakse kehtetuks;

 

2) paragrahvi 18 lõiked 3 ja 4 tunnistatakse kehtetuks.

 

 

 

§ 5. Karistusregistri seaduse muutmine

 

Karistusregistri seaduse § 20 lõike 1 punkt 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 

„9) Eesti Vabariigi lastekaitseseaduse tähenduses lastega töötava isiku võtmisel alaealistega seotud tööle, teenistusse, asendusteenistusse, vabatahtlikku tegevusse, osutama tööturuteenuseid või praktikale või lastega töötamiseks tegevusloa andmisel seadusega sätestatud nõuetele vastavuse kontrollimiseks;”.

 

§ 6. Koolieelse lasteasutuse seaduse muutmine

 

Koolieelse lasteasutuse seaduse § 20 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks.

 

§ 7. Kutseõppeasutuse seaduse muutmine

 

Kutseõppeasutuse seaduse § 38 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks.

 

§ 8. Noorsootöö seaduse muutmine

 

Noorsootöö seaduse § 5 tunnistatakse kehtetuks.

 

§ 9. Ohvriabi seaduse muutmine

 

Ohvriabi seaduses tehakse järgmised muudatused:

 

 

 

1) paragrahvi 3 lõige 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 

„(12) Käesoleva seaduse tähenduses on seksuaalselt väärkoheldud alaealine alla 18-aastane isik, kelle suhtes toimepandud kuriteo kohta on alustatud kriminaalmenetlus karistusseadustiku §-s 141–1451, 1751 või 178–179 sätestatud kuriteo tunnustel.”;

 

2) paragrahvi 3 lõige 22 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 

„(22) Inimkaubanduse ohvrile ja seksuaalselt väärkoheldud alaealisele ettenähtud teenuseid on õigus saada isikul, kelle kohta on:
1) Sotsiaalkindlustusametil tekkinud kahtlus, et selle isiku suhtes on toime pandud karistusseadustiku §-s 133–1333, 138–140 või 175 sätestatud kuritegu, ja Sotsiaalkindlustusamet on esitanud uurimisasutusele või prokuratuurile kuriteoteate kriminaalmenetluse alustamise otsustamiseks;
2) Sotsiaalkindlustusametil tekkinud kahtlus, et selle alaealise isiku suhtes on toime pandud karistusseadustiku §-s 141–1451, 1751 või 178–179 sätestatud kuritegu, ja Sotsiaalkindlustusamet on esitanud uurimisasutusele või prokuratuurile kuriteoteate kriminaalmenetluse alustamise otsustamiseks;
3) isik ise või mõni muu isik esitanud uurimisasutusele või prokuratuurile kuriteoteate, mille sisu on käesoleva lõike punktides 1 ja 2 nimetatud paragrahvides sätestatud kuritegu, ning Politsei- ja Piirivalveamet on tema kohta esitanud Sotsiaalkindlustusametile vastavasisulise teate.”.

 

 

 

§ 10. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmine

 

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 74 lõige 8 tunnistatakse kehtetuks.

 

§ 11. Sotsiaalhoolekande seaduse muutmine

 

Sotsiaalhoolekande seaduses tehakse järgmised muudatused:

 

 

 

1) paragrahv 101 tunnistatakse kehtetuks;

 

2) paragrahvi 127 lõige 41 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 

„(41) Lapsehoiuteenust ei tohi osutada lapsehoidja eluruumis, kui sama eluruumi kasutab isik, keda on karistatud või kellele on kohaldatud sundravi karistusseadustiku §-s 133–1333, 141–1451, 175, 1751 või 178–179 sätestatud kuriteo eest, mille karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või mille karistusandmed on karistusregistrist kustutatud ja kantud karistusregistri arhiivi.”;

 

3) paragrahvi 1510 lõige 81 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 

„(81) Asenduskoduteenust ei tohi osutada perevanema eluruumis, kui sama eluruumi kasutab isik, keda on karistatud või kellele on kohaldatud sundravi karistusseadustiku §-s 133–1333, 141–1451, 175, 1751 või 178–179 sätestatud kuriteo eest, mille karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või mille karistusandmed on karistusregistrist kustutatud ja kantud karistusregistri arhiivi.”;

 

4) paragrahvi 213 lõike 2 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 

„(7) Käesoleva seaduse § 211 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud teenuse puhul Eesti Vabariigi lastekaitseseaduse §-s 511 sätestatud nõude täitmist.”.

 

About ÕIGUSNÕU

KOGU ÕIGUSNÕU JA -ABI TOOLILT TÕUSMATA! Mõistliku ressursikuluga õigusnõu & kompromisside, kokkulepete sõlmimine & kohtus ning mujal esindamine ning dokumentide koostamine. Eesmärk KOGU ÕIGUSNÕU JA -ABI TOOLILT TÕUSMATA! Mõistliku ressursikuluga õigusnõu & kompromisside, kokkulepete sõlmimine & kohtus ning mujal esindamine. Eesmärgiks on aidata inimestel lahendada probleeme ning küsimusi võimalikult lihtsalt, soodsalt & kiiresti olles seejuures pühendunud ning professionaalne ning vajadusel kaasata lisa spetsialiste. Kirjeldus Õigusnõu aitab teid erinevate õigusalaste probleemide korral ja seda ka veebivahendusel. Püüame jõuda alati ja ennekõike kohtuvälisele lahendile, kompromissile, kokkuleppele. Nõustame ja esindame ka mitmpeoolsete vaidluste korral üheaegselt (nt lahutav paar, perekond või lepingu pooled saavad ühest õigusnõu). Kohtusse dokumentide koostamine ja esitamine on meie kaudu soodsam ja kiirem. Aitame Teid ka läbi e-kanalite ning selle võrra on protsess kiirem ja odavam ning riigilõiv väiksem. Nõustame ja aitame Teid erinevates õigusvaldkondades ning kiirmenetluses. Tegutseme peamiselt perekonnaõiguses (abieluvaralepingud, lahutusasjad, abieluvara jagamised, elatise ja lapse hooldusõiguse probleemid ja muud laste õiguste alased küsimused). Määrame hinna vastavalt asja keerukusele ja tööajakulule, kuid jääme soodsamateks turul. Me ei võta koostatud lehekülgede maksumust jms, vaid mõistame mõistliku hinna sõltuvalt asjast. Esmane asja läbi vaatamine on TASUTA. Saatke julgelt oma küsimus või probleem e-mailile lawconsult@lawconsult.ee. Tagame Teie privaatsuse ning konfidentsiaalsuse. Vaata autori ÕIGUSNÕU postitusi

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s

%d bloggers like this: