Category Archives: Euroopa Inimõiguste Kohus

EIK: Moraalse kahju hüvitamiseks 12 000 € eluaegse tegutsemiskeelu saanud, seksuaalkuriteo toimepannud, arstile

Euroopa Inimõiguste Kohus (12.01.2016. a. 33427/10)

EIK seisukoht: Eluaegne professionaalse tegutsemise keeld arstile on ebaproportsionaalne

Asjaolud

Kaebaja tegutses arstina, ta tunnistati süüdi patsientide seksuaalses ärakasutamises. Talle määrati karistuseks 5-aastane vangistus, millest ärakandmisele kuulus 1 aasta. Lisakaristusena kohaldati eluaegset keeldu praktiseerida arstina. Kaebaja leidis, et tegemist on ebaproportsionaalse karistusega ning esitas avalduse EIK-ile EIÕK artikli 7 eraldi ja koosmõjus artikliga 13 rikkumise tuvastamiseks.

EIK-i seisukohad

Euroopas on kujunemas põhimõte, mille kohaselt kergemat karistust tuleb kohaldada tagasiulatuvalt. Uus kriminaalseadus sätestas ametikohal töötamise keelu maksimaalseks tähtajaks 20 aastat, kuid Andorra kohtud ei võtnud seda muudatust arvesse. Kaebajal puudus võimalus ennast kaitsta kohtute eksimuse vastu.

Resolutsioon (häältega 5:2)

1.                  EIÕK artikli 7 eraldi ja koosmõjus artikliga 13 rikkumine;

2.                  Mittevaralise kahju hüvitamiseks määras EIK 12 000 eurot ning 14 250 eurot kulude katteks.

Eriarvamus

Kohtulahendis on doktrinaalne segadus ning see ei lähtu subsidiaarsuse põhimõttest.

Viide terviklahendile: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-159911#{“itemid”:[“001-159911”]}