Category Archives: lapse psühhiaater

Juristi leid. Siit on oodata midagi põnevat

Jurist Õnneli Matt avastas oma tavapärasel hiljutise Riigikohtu praktika analüüsimisel alloleva Riigikohtu teabe, mille ja st PKS § 143 vrs § 145 Riigikohtupoolsest analüüsimisest loodab ta saada laste hooldusõiguse maastikule midagi uut ja põnevat. Nende §-ide vastuolud ja tõlgendamise probleemid on juba ammu aktuaalsed, kuid vajame oma töös ka Riigikohtu suuniseid ja lahendeid (ka lahendusi). Jurist nendib, et viimasel ajal on tekkinud mulje nagu suhtlus- ja hooldusõiguse teema poleks enam üldse Riigikohtu menetlemist ja sellega selgust väärt. Õnneli Matt soovib riigikohtunikele ja Riigikohtu juristidele eelkõige allolevas menetluses, kuid ka üleüldse lennukaid mõtteiIMG_20170620_1839596[6344]d,”kastist välja” ja “kasti alla” vaatamist ning laste parimates huvides lahendusi, selle kõige juures muidugi ka palju jaksu energiat ja edu! Loodame Teie peale!
R I I G I K O H U S TSIVIILKOLLEEGIUM
20.06.2018 Menetluslik teade kinnises menetluses
Lükata asja läbivaatamine edasi ja anda asi lahendada tsiviilkolleegiumi kogu koosseisule. Asja läbivaatamisel Riigikohtu tsiviilkolleegiumi kolmeliikmelises koosseisus tekkisid põhimõttelist laadi eriarvamused perekonnaseaduse (PKS) § 143 ja § 145 tõlgendamisel. Seetõttu otsustas kolleegium lükata asja läbivaatamise edasi ja anda tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 18 lg 2 esimese lause alusel asi lahendada Riigikohtu tsiviilkolleegiumi kogu koosseisule.
Suhtlusõigus

Loe ja mõtle isa ka kaasa perekonnaseadus § 143 versus § 145

PKS § 143. Lapsega suhtlemise õigus

(1) Lapsel on õigus isiklikult suhelda mõlema vanemaga. Mõlemal vanemal on kohustus ja õigus suhelda lapsega isiklikult.

 (2) Vanem peab hoiduma tegevusest, mis kahjustab lapse suhet teise vanemaga või raskendab lapse kasvatamist. Sama säte kehtib, kui last hooldab ja kasvatab muu isik.

 (21) Vanemate lahuselu korral lepivad vanemad kokku lahuselava vanema ja lapse suhtlemises. Vanemate vaidluse puhul määrab vanema ja lapse suhtlemise korra vanema nõudel kohus.

 (3) Lapse huvides võib kohus piirata suhtlusõigust või selle kohta tehtud varasemate lahendite täitmist või lõpetada suhtlusõiguse teostamise või selle kohta tehtud varasemate lahendite täitmise.

 (31) Kohus võib määrata, et laps suhtleb vanemaga sobiva kolmanda isiku juuresolekul. Kui kolmas isik on valla- või linnavalitsus või eraõiguslik juriidiline isik, määrab valla- või linnavalitsus või juriidiline isik seda ülesannet täitma pädeva füüsilise isiku.

 (4) Kohus võib lapse huvides lubada kolmandal isikul lapsega suhelda, keelata tal lapsega suhtlemise või seda piirata. Kohus võib asjassepuutuvale isikule panna kohustuse hoiduda tegevusest, mis kahjustab lapse suhet vanematega või raskendab lapse kasvatamist.

 (5) Kohus võib käesolevas paragrahvis nimetatud meetmeid rakendada ka omal algatusel.

§ 145.  Lahus elavate vanemate otsustusõigus

 (1) Kui ühist hooldusõigust omavad vanemad elavad alaliselt lahus, otsustavad nad lapsega seotud olulisi asju ühiselt.

 (2) Hooldusõigusega vanemal, kelle juures laps teise vanema nõusolekul või kohtulahendi alusel alaliselt elab, on õigus otsustada lapse igapäevaelu (tavahooldamise) asju ainuisikuliselt. Igapäevaelu asjade otsustamisena tuleb üldjuhul mõista sellise tavaotsustuse tegemist, mis esineb sageli ja mis lapse arengut püsivalt ei mõjuta.

 (3) Kui laps viibib käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud vanema nõusolekul või kohtulahendi alusel teise vanema juures, otsustab lapse tavahooldamise asju see vanem.

 (4) Hooldusõiguseta vanemal on käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud otsustusõigus, kui laps viibib tema juures teise vanema või muu hooldusõigusega isiku nõusolekul või kohtulahendi alusel. Lapse huvides võib kohus hooldusõiguseta vanema otsustusõigust piirata.
[RT I, 29.06.2014, 3 – jõust. 09.07.2014]


Lapse küsitlemise käsiraamat

child-in-court Justiitsministeeriumis esitleti „Lapse küsitlemise käsiraamatut“, mis on mõeldud kõigile lastega kokku puutuvatele spetsialistidele, kel on vaja lastega keerukatel teemadel vestelda. Raamatut esitlesid selle autorid Anneli Liivamägi-Hitrov ja Kristjan Kask. Raamat aitab paremini mõista lapse vajadusi ja väljendusviise, mõeldes eelkõige lapse turvalisusele.

Raamatuga saab tutvuda ka veebis: http://www.kriminaalpoliitika.ee/lapsekysitlemisekasiraamat


EU laste seksuaalse väärkohtlemise vastane päev. Lisatud ennetusVIDEO

Täna tähistatakse Euroopas laste seksuaalse väärkohtlemise vastast päeva. Selle päeva tähistamine on seotud Euroopa Nõukogu Lanzarote konventsiooniga, mis on mõeldud laste kaitsmiseks seksuaalse ärakasutamise ja seksuaalse kuritarvitamise eest. Eesti ühines konventsiooniga novembris.

Laste seksuaalne väärkohtlemine on üks väga kurb ja inetu teema – seetõttu on oluline, et me räägiks sellest. Lapse väärkohtlemine, mistahes moel, ei ole aktsepteeritav.

Kas me saame kuidagi aidata? Jah, saame – me saame jälgida, mis meie ümber toimub ja me saame märgata abivajajat! Tänasel laste seksuaalse väärkohtlemise vastasel päeval juhitakse meie tähelepanu sellele valulisele teemale.

Kui sul on infot seksuaalselt väärkoheldud lapse kohta, siis ära jäta seda enda teada. Teavita politseid, lastekaitsetöötajat või helista lasteabitelefonile 116 111.

Video on loonud Euroopa Nõukogu ning eesti keelde on see tõlgitud ja helindatud justiitsministeeriumi eestvedamisel.


Programm meestele lähisuhte vägivallast

depressed-390938_960_720Programmi on  oodatud osalema  täisealised mehed, kellel on tahe ja julgus, et osaleda aruteludes, kus jagada ausalt kogemusi lähisuhtes toimunud vägivallast, õppida mõistma enda ja ka lähedaste tundeid ning käitumist, mõista miks olen vahel kurb, vihane ja jõuetu, saada teada, mis on hea suhte aluseks ja millisel kujul selles hästi hakkama, saada saavutada teadlik ja austav kontakt endaga ja oma lähedastega

EELK Perekeskus jätkab programmiga, mille infot võite julgelt jagada ja see on järgmine:

Sisemise kindluse programm “Mehed päriselt” on neljakuuline programm, mille käigus mehed saavad teada  oma  tunnete ja pingete  põhjustest ning õpivad nendega igapäevaselt toime tulema.

Programmis osalemine annab praktilised oskused ja teadmised, et julgeda olla aus iseenda vastu ja osata ennast analüüsida, mõista ennast ja oma tundeid, saada aru, miks mind vahel ei mõisteta osata toime tulla keeruliste olukordadega, julgeda olla armastav ja hooliv mees, isa, sõber, kolleeg jne elada vägivallatut ja turvalist elu.  Pakume programmis osalemist täisealistele meestele, kes soovivad teha tööd oma emotsionaalse tasakaalukuse, enesekindluse, empaatiavõime ja paarisuhteoskustega, et elada vägivallast vaba elu. Osalejate arv grupis on maksimaalselt 10 inimest.

Uued  grupid alustavad sügisel:

Tallinnas

Alates 21.septembrist kuni 14.detsembrini 2016 toimuvad  kohtumised iga kolmapäev kella 18.00 -20.00  EELK Perekeskuse ruumides Lastekodu 6a Tallinnas.

Läbiviijad: Renee Nahkur, Meeste Kriisikeskuse juhataja  ja Pille Kolosov, EELK perekeskuse nõustaja

Registreerimine:  12.septembrini e-postil info@perekeskus.eu. Märkida nimi, koduvald, telefon ja e-post. Kõigi registreerunutega tehakse enne grupitöö algust  intervjuu.

Tartus

Alates 30.septembrist kuni 30.detsembrini 2016 toimuvad kohtumised iga reede kella 18.30-21.30, EELK Perekeskuse ruumides Õpetaja 5 Tartus.

Läbiviijad: Anton Aunma, psühhoterapeut ja Signe Uustal, EELK perekeskuse nõustaja

Registreerimine:  26.septembrini e-postil tartu@perekeskus.eu. Märkida nimi, koduvald, telefon ja e-post. Kõigi registreerunutega tehakse enne grupitöö algust intervjuu.

Töökeel: eesti keel.

Osalustasu: 25 eurot tasuda enne algust. Kui osalustasu jääb vähekindlustatuse tõttu takistuseks, palun räägi sellest grupile eelneval intervjuul ja leiame lahenduse. Makse saajaks märkida EEL Konsistoorium,  konto nr EE811010220226191220, selgitusse EELK Perekeskus ”Mehed päriselt”  ja osaleja nimi.

mehedpariselttartu-1mehedpariselttallinn


INFOMATERJAL LAPSEVANEMALE (psüh. abi kohta)

Õiguskantsleri Kantselei on koostanud tänuväärse väga hea ja vajaliku infomaterjali psühholoogilise ja psühhiaatrilise toe saamise kohta lapsevanematele:

Mõtlema panev lugu kehalisest karistamisest Astrid Lindgreni 1978. a. tänukõnest:

Elus tuleb ikka ette olukordi, milles on raske ja vahel isegi võimatu toime tulla ainult oma elukogemuse ja teadmistega – probleemid kuuluvad elu juurde.

Vastutus iseenda, oma laste ja kogu pere eest lasub perekonna täiskasvanud liikmetel. Seetõttu on eriti oluline, et vanem oskaks oma lapse muret märgata ning lapsele toeks olla. Kui pere enda abinõud ei aita või kui probleem näib kasvavat üle pea, on mõistlik pöörduda nõustamisele.

Nõustamine on tulemuslikum, kui sellesse kaasata kõik probleemiga seotud inimesed, ka lapsed. Last nõustamisse kaasates, tema vaatenurka ja seisukohta arvesse võttes, on spetsialistil võimalik vanemat ja peret paremini aidata. Mõnikord on vaja last nõustamisele tulekuks motiveerida ja julgustada. Selleks võiks lapsele selgitada, et vanem vajab tekkinud olukorras abi ning mitte rõhutada, et probleem on seotud lapsega.

Pöörduge nõustamisse kui:

–          Teie ise või keegi pereliikmetest on kestvalt (üle 2 nädala) keskendumisvõimetu, väsinud, unetu või raskete tunnete meelevallas: viha, vaenulikkus, tujukus, masendus, kurbus, ärevus, agressiivsus, kerge ärrituvus vms;

–          Teie ise või keegi pereliikmetest kannatab mõne tervisehäire all (nt korduv kõhu-, selja- või peavalu), kuid analüüsid ei näita kehalise haiguse olemasolu;

–          Teie lapsel on käitumisraskused ja/või toimetulekuprobleemid koolis: muret teevad õpiedukus, suhted kaaslaste ja õpetajatega, vastumeelsus kooli vastu, koolikiusamine vms;

–          Teil endal või pereliikmetel on raskusi elumuutustega kohanemisel: toimetulematus elumuutustega – kooli, lasteaia, töökoha või elupaiga vahetus; lahutus, uus kooselu, uue pereliikme sünd, mõne pereliikme haigestumine; kogu peret puudutav traagiline elusündmus (mõne parandamatu haiguse ilmnemine või               kellegi surm, õnnetuse üleelamine, kuriteo ohvriks langemine);

–          Teie laps kaalub normist tunduvalt vähem (minimaalsest normkaalust u 15% vähem) või esineb järske kaalukõikumisi ja probleeme söömisega;

–          pereliikmete vahel esineb suhtlemisprobleeme: raskused suhete loomisel ja hoidmisel, oskamatus enda eest seista, kestvad konfliktid laste ja vanemate või teiste pereliikmete vahel; vaimse ja/või füüsilise vägivalla ilmingud pere laste omavahelises suhtlemises või vanemate vahel;

–          Teil endal või pereliikmel on tekkinud identiteediküsimused (nt seksuaalsuse ja seksuaalse orientatsiooniga seotud küsimused);

–          kooselus esineb muid paarisuhteprobleeme.

Kust saab nõu ja abi?

Lapsed on väga tundlikud peres toimuva osas – näiteks vanema õnnetu paarisuhe, rahulolematus iseenda või tööga võib peegelduda erineval moel ka lapse käitumises. Mõnikord on lapse käitumine selline, et vanem ei suuda otsustada, kas tegu on lapse eripära või häirunud psüühikaga. Kui kahtlete, konsulteerige kindlasti spetsialistiga.

Meditsiinisüsteemis võib esmalt pöörduda perearsti poole, kes oskab abivajadust hinnata ja edasisi abisaamisvõimalusi selgitada. Samuti on võimalik pöörduda otse psühhiaatri poole.

Psühhiaater on meditsiinialase akadeemilise haridusega arst, psüühika- ja käitumishäirete hindamise ning ravimisega tegelev spetsialist. Erinevalt paljudest teistest eriarstidest, ei ole psühhiaatri poole pöördumiseks vaja perearsti saatekirja.

Psühhiaatriga võiks konsulteerida, kui lapsel esineb:

–          söömishäire (ülemäärane söömine, söömisest keeldumine, väga ühekülgne söömine, järsud ja suured kehakaalumuutused vms);

–          kogelemine;

–          sundliigutused ja -käitumine;

–          ennastvigastav käitumine;

–          ülemäärane hirm, paanikahood;

–          üle kahe nädala kestev masendus;

–         voodimärgamine ja -määrimine üle 5-aastastel lastel;

–         ja muudel juhtudel, kui lapse käitumine on selline, et Te ei suuda otsustada, kas tegu on lapse eripära või häirunud psüühikaga.

Kooliga seonduvate probleemide korral (nt koolikiusamine, probleemid õpiedukusega, suhtlemisprobleemid kaaslaste/õpetajatega jms) on võimalik esmalt pöörduda koolipsühholoogi või kooli sotsiaalpedagoogi poole, kelle töö on õpilaste arengu toetamine koolis koostöös lapsevanemate ja pedagoogidega. Koolipsühholoog või sotsiaalpedagoog on pädev otsustama, kas ta asub ise probleemiga tegelema või soovitab minna mõne teise eriala spetsialisti konsultatsioonile (arst, pereterapeut, psühholoog, psühhiaater vm).

Pereelus tekkinud probleemide korral (nt raskused elumuutusega kohanemisel, suhtlemisprobleemid, identiteediküsimused, muud paarisuhteprobleemid) on võimalik nõu ja abi saamiseks pöörduda otse nõustamiskeskusesse või registreeruda psühholoogi vastuvõtule.

Psühholoogiline abi võib seisneda nii nõustamises kui psühhoteraapias. Nõustamise käigus püütakse hõlbustada inimese toimetulekut tema elukeskkonnas, talle keerukates elusituatsioonides ja suhetes. Psühhoteraapias keskendutakse muutustele põhiliselt inimese isiksuse sees ning inimese ja keskkonna vahelised suhted on pigem tagaplaanil. Psühhoterapeudi peamine eesmärk on muutuste esilekutsumine inimese mõtetes, tunnetes ja käitumises, et parandada inimese vaimset ja füüsilist tervist ning seeläbi ka sotsiaalset toimetulekut.

Kuidas nõustajat valida?

Pole olemas üht universaalset teraapiasuunda või -meetodit, mis oleks tõhus kõigi psühholoogiliste probleemide ja käitumishäirete leevendamisel. Erinevaid teraapiasuundi esindavad spetsialistid kasutavad erinevaid sekkumis- ja raviviise.

Igal inimesel on õigus ise otsustada, kas konkreetne nõustaja ja tema valitud meetodid talle sobivad või mitte. Kui spetsialist, kelle poole pöörduti, ei ärata usaldust ega tekita lootust abile, on alati võimalik valida keegi teine. Lisaks on enne nõustaja juurde minekut mõistlik kontrollida spetsialisti tausta. Enamasti on vastav teave internetist kergelt leitav. Nõustajal peab olema meditsiini- või psühholoogiaalane kõrgharidus, vastava koolituse läbimist tõendavad sertifikaadid või litsentsid ja tegevuse registreering äriregistris.

Väljaõppinud asjatundja on pädev otsustama, kas tema vastuvõtule tulnud inimene vajab vaid informeerimist ja konsulteerimist ning kas tema ise saab inimest aidata või ta soovitab minna mõne teise eriala spetsialisti konsultatsioonile (arst, pereterapeut, psühholoog, psühhiaater vm).

Kuidas on kaitstud eraelu saladused?

Kõik see, millest Te psühhiaatri, psühholoogi või nõustajaga räägite, jääb vestluses osalenud inimeste vahele. Teie eraelu puudutavate ja ka muude isikuandmete saladust kaitseb isikuandmete kaitse seadus. Psühhiaatrilist ravi ja diagnoosi puudutava teabe saladust kaitseb lisaks veel ka psühhiaatrilise abi seadus. Nimetatud seadused näevad ette, et spetsialist, kellele Teie olete rääkinud oma probleemidest, ei tohi talle usaldatud informatsiooni Teie nõusolekuta avaldada kolmandatele isikutele, välja arvatud seaduses ettenähtud erandlikel juhtudel (nt politsei, prokuratuuri või kohtu seadusest tuleneva nõude alusel). Isikuandmete kaitse seaduses sätestatud nõuetest peavad kinni pidama ka koolitöötajad, perearst, kohaliku omavalitsuse ametnikud jt.

Kui palju abi maksab?

Ravikindlustatud isikute psühhiaatrilist abi rahastab Eesti Haigekassa. Seega on psühhiaatriline abi ravikindlustatud isikule üldjuhul tasuta. Samas ei pruugi kõigil psühhiaatrilise abi osutajatel olla Eesti Haigekassaga kehtivat ravi rahastamise lepingut. Samuti võivad Eesti Haigekassa eelarvest rahastatava psühhiaatrilise abi saamiseks olla pikad järjekorrad. Seetõttu on mõttekas psühhiaatrilise abi pakkujaga täpsustada nii tasuta kui ka tasulise abi saamise võimalusi ja ravijärjekorra pikkust.

Psühholoogiline nõustamine, nõustamiskeskuste ja erinevate terapeutide poole pöördumine on üldjuhul tasuline. Samas pakuvad mitmed kohalikud omavalitsusüksused oma elanikele tasuta teenust või kompenseerivad osaliselt või täielikult nõustamisele tehtud kulutused. Teenuse hinda ja selle võimalikke kompenseerimisvõimalusi tuleks täpsustada teenuse pakkujaga.

Informatsiooni kohaliku omavalitsuse poolt osutatavate ja osaliselt või täielikult kompenseeritavate teenuste kohta, saab kohaliku omavalitsuse sotsiaal- või lastekaitsetöötajalt. Samuti võib kohaliku omavalitsuse sotsiaal- või lastekaitsetöötajalt küsida teavet omavalitsusüksuses olemasolevate nõustamisvõimaluste kohta.

Küsige julgelt nõu! 

On igati mõistetav, et oma murega asjatundja juurde minna pole lihtne. Minekut takistab tihti umbusk, kuidas saab jutuajamine võõraga midagi muuta, kartus saada süüdistatud ning hirm, et äkki sunnitakse tegema midagi, mida teha ei taha. Tõsiasi on see, et nõustamisele tulija otsustab ise, millest ta kõneleb ja millest mitte ning mida ta oma käitumises või mõtteviisis on nõus muutma. Kuigi ikka veel on inimesi, kes eelarvamuste tõttu häbenevad ja kardavad abiküsimist, pidades seda toimetulematuse ja nõrkuse märgiks, on siiski üha rohkem neid, kes mõistavad, et oskus ja julgus abi küsida näitab sisemist tugevust ning hoolimist endast ja oma lähedastest. Kui Teil on küsimusi või tunnete, et vajate tuge ja abi, küsige julgelt nõu!

TASUTA PSÜHHOLOOGILISE JA PSÜHHIAATRILISE ABI VÕIMALUSI

ÜLERIIGILISED:

Lasteabi:

www.lasteabi.ee

Esmane sotsiaalne ja kriisinõustamine, abivajavast või kadunud lapsest teatamine.

Üleriigiline lasteabi: 116 111

Rajaleidja keskused üle Eesti igas maakonnas:

www.rajaleidja.ee

Karjääri- ja õppenõustamisteenused, psühholoogi, logopeedi, eripedagoogi, sotsiaalpedagoogi nõustamine.

MTÜ Laste ja Noorte Kriisiprogramm:

www.lastekriis.ee

Psühholoogiline abi pereliikme kaotanud lastele: 506 9658

Tallinna Lastehaigla Psühhiaatriakliinik ja laste vaimse tervise keskus:

www.lastehaigla.ee

http://www.lastehaigla.ee/vaimse-tervise-keskus

Registratuur: 678 7400

Nõustamistelefon lapse vaimse tervisega seotud küsimuste korral: 678 7422

Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliiniku laste ja noorukite vaimse tervise keskus:

http://www.kliinikum.ee/psyhhiaatriakliinik/stuktuur-ja-osakonnad/lasteosakond

Üldtelefon: 731 8701

Vaimse tervise õde: 731 8869, 731 8758

Valveõde: 731 8793, 731 8863

Vanemõde: 731 8792

Valga Haigla laste ja noorukite vaimse tervise kabinet:

http://www.valgahaigla.ee/haigla/varia/louna-eesti-laste-ja-noorukite-vaimse-tervise-keskus Konsultatsioon: 766 5288

Registratuur: 766 5100

Põlva Haigla laste ja noorte vaimse tervise kabinet:

http://www.polvahgl.ee/?page_id=1157

Vaimse tervise õde: 799 9183

Registratuur: 799 9199, 799 9198

Lõuna-Eesti Haigla laste ja noorukite vaimse tervise kabinet Võrus:

www.leh.ee

Registratuur: 786 8569

Ida-Virumaa laste ja noorte vaimse tervise keskus (Ida-Viru Keskhaigla):

www.ivkh.ee/et/raviteenused/ida-virumaa-laste-ja-noorte-vaimse-tervise-keskus

Registratuur: 331 1133

Narva Haigla laste ja noorte vaimse tervise kabinet:

http://www.narvahaigla.ee

Infotelefon: 357 1835

Pärnumaa laste ja noorte vaimse tervise keskus:

www.ph.ee/vtk/teenused

Registreerumine: 5305 5154

Viljandi Haigla Psühhiaatriakliinik:

http://www.vmh.ee/psuhhiaatriakliinik

Registreerimine lastepsühhiaatri vastuvõtule: 435 2178

Lastepsühhiaatria osakonna valveõde: 435 2183

Registreerimine psühhiaatrilisele vastuvõtule: 435 4248

Põhja-Eesti Regionaalhaigla psühhiaatriakliinik:

www.regionaalhaigla.ee

Polikliiniku registratuur: 617 2644, 617 2623

Valvetuba: 617 2650

Tallinna vaimse tervise keskus:

www.vaimnetervis.ee

Infotelefon: 627 6640, 5551 1233

Ohvriabiteenus Sotsiaalkindlustusametis:

http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/ohvriabi-tootajate-kontaktandmed-4

Emotsionaalne tugi ja nõustamine.

Infotelefon: 612 1360

MTÜ Ohvriabi:

www.ohvriabi.ee

Psühholoogiline nõustamine ja e-nõustamine.

MTÜ Eluliin:

www.eluliin.ee

Psühholoogiline kriisinõustamine Tallinnas,

perenõustamine ja teraapia (Tallinna lastekaitsespetsialisti suunamisel): 631 4300

Emotsionaalse toe telefon (E-P 19.00-07.00): 655 8088 (eesti keeles), 655 5688 (vene keeles)

TALLINNAS:

Tallinna Perekeskus:

www.pk.ee

Lastega perede psühholoogiline nõustamine ja toetavad sotsiaalteenused (Tallinna elanikule tasuta).

Üldtelefon: 655 6970

Nõustamisteenistus: 655 6970

Pereteenistus: 657 1588, 527 8352, 527 8259

Tugiisikuteenistus: 655 6088, 526 8584

Päevakeskuse teenus: 655 6096, 521 1960

Interneti nõustamine: http://www.pk.ee/abipshholoognustamine

MTÜ Laste ja noorte nõustamiskeskus:

www.pereteraapia.com

Registreerimine ja psühholoogiline nõustamine:   620 7342

TARTUS:

Tartu Laste Tugikeskus:

www.tugikeskus.org.ee

Kriisiabi, psühhosotsiaalne ja meditsiiniline nõustamine,

akuutne kriisiabi, psühhoteraapia ja tugiisikuteenus

(Tartu elanikule tasuta).

Üldtelefon: 748 4666

TASULISE PSÜHHOLOOGILISE ABI VÕIMALUSI

Ambromed Kliinik Tartus:

www.ambromed.ee

Psühholoogiline ja psühhiaatriline abi

(osaline haigekassa rahastus): 745 1175

Arengukeskus Avitus Tallinnas:

www.avitus.ee

www.saeioleyksi.net.ee/foorum

Individuaalne nõustamine, eneseabigrupid noortele ja täiskasvanutele, lapsevanemate koolitus, pere- ja paarinõustamine.

Infotelefon: 5669 6105

Eesti Pereteraapia Ühing:

www.pereterapeudid.ee

Pereterapeutide vastuvõtt Tallinnas, Keilas, Tartus, Pärnus, Põlvas, Rakveres, Viljandis, Kuressaares ja Haapsalus.

Jaanson & Lääne:

www.jl.ee

Psühholoogiline ja psühhiaatriline abi (Tartus, Elvas, Otepääl, Jõgeval, Valgas, Põlvas, Tõrvas): 517 7222, 733 3446

Läänemaa Kriisiabikeskuse nõustamiskabinet:

www.hot.ee/kriisiabikeskus

Psühholoogiline nõustamine: 475 7555

Kriisiabi: 5393 5121

Marienthali Psühhiaatria ja Psühholoogia Keskus Tallinnas:

www.mppk.ee

Psühhoteraapia ja psühholoogilised uuringud, psühhiaatriline abi: 650 5036

MTÜ Perekeskus Sina ja Mina Tallinnas:

www.sinamina.ee

Nõustamine, paari- ja perekonna psühhoteraapia, koolitused lapsevanematele:

681 6570

MTÜ TK & Partnerid Nõustamiskeskus Pärnus ja Viljandis:

www.tkpartnerid.ee

Psühholoogiline nõustamine, vanemaks olemisega seotud nõustamine, psühhoteraapia:

5688 6469

Psühhiaatria ja psühhoteraapia keskus Sensus Tallinnas ja Pärnus:

www.sensus.ee

Individuaalne, pere-, paari-, laste-, grupipsühhoteraapia, psühhiaatria, psühhodiagnostika, supervisioon.

Tallinnas ja Paides: 640 8708, 5341 5708 Pärnus: 442 2049, 521 2928

Tartu Nõustamis- ja Kriisiabikeskus:

www.tnk.tartu.ee

Individuaalne, paari- ja perekonna psühhoteraapia, nõustamine, lapsepsühholoogi konsultatsioon. Teatud juhtudel Tartu elanikele tasuta.

Info ja registreerimine: 742 7555, 5551 7427

MUUD KONTAKTID JA TELEFONI- VÕI INTERNETINÕUSTAMINE

Aidsi Tugikeskus:

www.tugikeskus.ee

Infotelefon: 641 3165, 660 3636, 646 4012

Anonüümsed alkohoolikud:

www.aaestonia.com

Infotelefon: 529 9955

Eesti Koolipsühholoogide Ühing: www.koolipsyhholoogid.ee

Infotelefon: 5301 0696

E-nõustamiskeskus:

www.lahendus.net

Nõustavad Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli psühholoogiatudengid.

Hasartmängusõltuvuse nõustamiskeskus, sh arvuti- ja internetisõltuvusega seotud küsimused:

www.15410.ee

Mängurliin: 15410

Inimkaubandusohvrite ja prostitutsiooni kaasatute nõustamine:

http://www.eluliin.ee/index.php/inimkaub

ATOLL keskus Tallinnas: 655 6140

AVA keskus Jõhvis: 775 1893

Toome keskus Tartus: 631 4600

Inimkaubandusohvrite varjupaik Vega: 655 6140, 551 5491

Naiste kriisikodu:

www.naisteabi.ee

www.avasilmad.eu

Infotelefon: 526 4697

Noorte ja alaealiste emade ja rasedate toetamine, nõustamine:

www.noorema.ee

Infotelefon: 682 8414 (Tallinn), 5346 6288 (Pärnu)

www.caritas.ee

Infotelefon: 5568 8080

Noorte nõustamiskeskus:

www.amor.ee

Seksuaaltervise alane nõustamine, sh internetinõustamine.

Noorte usaldustelefon: 646 6666

Oma Pere MTÜ:

www.omapere.ee

Psühholoogiline nõustamine, mentorlus, grupinõustamine- ja supervisioon, interneti- ja telefoninõustamine lapsendatud laste peredele, eestkoste- ja hooldusperedele.

Infotelefon: 5645 9945

Peaasjad MTÜ e-nõustamine: http://www.peaasi.ee/kysi-noustajalt

Perekeskus Sina ja Mina e-nõustamine: www.sinamina.ee/ee/noustamine/e-noustamine

Raseduskriisi nõustamistelefon ja e-nõustamine:

www.rasedus.ee

Nõustamistelefon: 800 2008

Riiklik usaldustelefon: 126 (eesti keeles) ja 127 (vene keeles)

Tallinna Laste Turvakeskus:

www.lasteturva.ee

Tallinna Laste Tugikeskus:

www.lastetugi.ee

Vanemate ja noorte koolitused ja psühhosotsiaalne abi.

Infotelefon: 655 6971

Tartu Usaldustelefon: 742 7111

Tervise Arengu Instituudi info ja abi sõltlasele:

www.narko.ee

www.alkoinfo.ee

Tervise Arengu Instituudi terviseinfo: www.terviseinfo.ee

Uimasti ja HIV/aidsi tasuta anonüümne tugitelefon: 1707

Vaimsetervise nõustamine noorele, lapsevanemale, spetsialistile ja spetsialistide kontaktid eesti ja vene keeles: www.enesetunne.ee

Üleriigiline perearsti infotelefon: 1220

 

SOOVITATAV KIRJANDUS LAPSEVANEMALE

Brandt, P., Korteniemi-Poikela, E., Cacciatore, R., Huovinen, M. Nii kuum on tunne! Noorte oma seksiraamat. Menu Kirjastus, 2010.

Bronson, P., Merryman, A. Kasvatamishirm – värskeimad uuringud laste kasvatamisest. Tänapäev, 2014.

Cacciatore, R. Laste seksuaalkasvatus: nõuandeid vastuseks tüdrukuna ja poisina kasvamise väljakutsele sünnist murdeeani. Varrak, 2008.

Clifton, D., Rath, T. Kui täis on sinu tass? Väike Vanker, 2006.

Elliott, M. 501 moodust olla parem lapsevanem. Varrak, 1998.

Faber, A., Mazlish, E. Kuidas rääkida lastega nii, et nad kuulaksid ja kuulata lapsi nii, et nad räägiksid. Canopus, 2009.

Faber, A., Mazlish, E., Nyberg, L., Templeton, R. A. Kuidas rääkida lastega nii, et nad õpiksid kodus ja koolis. Ersen, 2011.

Faber, A., Mazlish, E. Õed ja vennad rahujalal. Canopus, 2011.

Filliozat, I. Minu mõistus on otsas. Ajakirjade Kirjastus, 2013.

Filliozat, I. Ta teeb seda meelega! Kirjastus Otto Wilhelm, 2015.

Goleman, D. Keskendumine. Tänapäev, 2014.

Gordon, T. Millist last tahate teie? Väike Vanker, 2003.

Gordon, T. Tark lapsevanem. Väike Vanker, 2006.

Gordon, T. Õpetajate kool. Väike Vanker, 2006.

Heineman Pieper, M.,  Pieper, W. J. Arukas armastus. Kuidas kasvatada üles õnnelik laps. Väike Vanker, 2009.

Hellsten, T. Jõehobu elutoas. Lähisõltuvus ja kohtumine sisemise lapsega. Pilgrim, 2007.

Juul, J. „Ei” ütlemise kunst. Kuidas öelda oma lapsele kindel „ei“ armastaval viisil. Väike Vanker, 2010.

Juul, J. Minu piirid – sinu piirid. Milliseid piire vajavad lapsed tegelikult? Väike Vanker, 2011.

Juul, J. Puberteet. Kui kasvatamine enam ei aita. Ajakirjade Kirjastus, 2011.

Juul, J. Sinu tark laps. Mida peab iga lapsevanem teadma lastekasvatusest ja suhetest lapsega 21. sajandil. Väike Vanker, 2010.

Juul, J. Kodu. Kuidas luua mõnusat õhkkonda ja häid suhteid. Väike Vanker, 2013.

Juul, J. Agressiivsus. Teejuht agressiivsete laste ja noorte paremaks mõistmiseks. Väike Vanker, 2013.

Johnson, S. Armastuse tähendus. Ajakirjade Kirjastus, 2014.

Kahre, T., Kasvandik, L., Rakaselg, J., Treial, K. Kool kiusamisest vabaks. Nõustamisvoldik. Lasteombudsman, 2014. Elektrooniliselt kättesaadav: http://lasteombudsman.ee/sites/default/files/IMCE/kool_kiusamisest_vabaks.pdf

Keltikangas-Järvinen, L. Sotsiaalsus ja sotsiaalsed oskused. Koolibri, 2011

Keltikangas-Järvinen, L. Väikelapse sotsiaalsus. Koolibri, 2013.

Krantz Lindgren, P. Hoolides lapse enesehinnangust. Pegasus, 2015.

Kumari, V., Järv-Mändoja, K jt Nõuanded kogu perele. Vastavad perekeskuse Sina ja Mina asjatundjad. Tammerraamat, 2011.

Kõiv, K. Mida teha siis, kui sinu laps… Ehk väike nõuanderaamat lapsevanematele.  Eesti Lastekaitse Liit, 2001.

Lerner, H. Vihatants. Lähisuhtemustrite muutmise käsiraamat naistele. Väike Vanker 2013

Markham, L. Rahumeelne lapsevanem, rõõmsad lapsed. Kuidas lõpetada laste peale karjumine ja luua nendega side. Ajakirjade Kirjastus, 2014.

McKay, M. jt Suhtlemisoskused. Kehakeel. Tutvuste sõlmimine. Peresuhted. Seksuaalsuhted. Partneri mõjutamine. Suhted tööl. Väike Vanker, 2007.

Mitt, M. Väärtuskasvatus Tarkuste Hoidiste abil. MTÜ Väärtuskoolitus 2012.

Rogers, B. Taasleitud käitumine. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2008.

Rosenberg, M. Vägivallatu suhtlemine. Elu keel. Nebadon, 2005.

Sariola, H. Nutikas kasvatus. Eesti Lastekaitse Liit, 1995.

Sears, W., Sears, M. Kuidas luua turvaline kiindumussuhe oma lapsega. Väike Vanker, 2007.

Solter, A. J. Nutt ja jonnihood. Kuidas aidata lapsel oma tunnetega toime tulla? Väike Vanker, 2012.

Stahl, P. M. Lastekasvatus pärast lahutust. Väike Vanker, 2008.

Wahlgren, A. Kooskasvamine. Laste hooldamisest ja kasvatamisest 0-16 eluaastat. TEA Kirjastus, 2011.

Käesoleva materjali koostas Meelike Saarna. Materjali toimetamsel osalesid Pille Murrik, Anne Kleinberg, Merle Ameljušenko, Pille Teder, Andres Aru, Andra Reinomägi, Margit Sarv ja Maria Tammesalu.  Õiguskantsleri Kantselei 2016

Infomaterjali allikas: http://oiguskantsler.ee/…/psuhholoogilise-ja-psuhhiaatrilis…Infomaterjali kogutekst: http://oiguskantsler.ee/…/psuhholoogilise-ja-psuhhiaatrilis…Infomaterjali kogutekst: http://oiguskantsler.ee/…/psuhholoogilise-ja-psuhhiaatrilis…