Category Archives: mittevaraline kahju

Programm meestele lähisuhte vägivallast

depressed-390938_960_720Programmi on  oodatud osalema  täisealised mehed, kellel on tahe ja julgus, et osaleda aruteludes, kus jagada ausalt kogemusi lähisuhtes toimunud vägivallast, õppida mõistma enda ja ka lähedaste tundeid ning käitumist, mõista miks olen vahel kurb, vihane ja jõuetu, saada teada, mis on hea suhte aluseks ja millisel kujul selles hästi hakkama, saada saavutada teadlik ja austav kontakt endaga ja oma lähedastega

EELK Perekeskus jätkab programmiga, mille infot võite julgelt jagada ja see on järgmine:

Sisemise kindluse programm “Mehed päriselt” on neljakuuline programm, mille käigus mehed saavad teada  oma  tunnete ja pingete  põhjustest ning õpivad nendega igapäevaselt toime tulema.

Programmis osalemine annab praktilised oskused ja teadmised, et julgeda olla aus iseenda vastu ja osata ennast analüüsida, mõista ennast ja oma tundeid, saada aru, miks mind vahel ei mõisteta osata toime tulla keeruliste olukordadega, julgeda olla armastav ja hooliv mees, isa, sõber, kolleeg jne elada vägivallatut ja turvalist elu.  Pakume programmis osalemist täisealistele meestele, kes soovivad teha tööd oma emotsionaalse tasakaalukuse, enesekindluse, empaatiavõime ja paarisuhteoskustega, et elada vägivallast vaba elu. Osalejate arv grupis on maksimaalselt 10 inimest.

Uued  grupid alustavad sügisel:

Tallinnas

Alates 21.septembrist kuni 14.detsembrini 2016 toimuvad  kohtumised iga kolmapäev kella 18.00 -20.00  EELK Perekeskuse ruumides Lastekodu 6a Tallinnas.

Läbiviijad: Renee Nahkur, Meeste Kriisikeskuse juhataja  ja Pille Kolosov, EELK perekeskuse nõustaja

Registreerimine:  12.septembrini e-postil info@perekeskus.eu. Märkida nimi, koduvald, telefon ja e-post. Kõigi registreerunutega tehakse enne grupitöö algust  intervjuu.

Tartus

Alates 30.septembrist kuni 30.detsembrini 2016 toimuvad kohtumised iga reede kella 18.30-21.30, EELK Perekeskuse ruumides Õpetaja 5 Tartus.

Läbiviijad: Anton Aunma, psühhoterapeut ja Signe Uustal, EELK perekeskuse nõustaja

Registreerimine:  26.septembrini e-postil tartu@perekeskus.eu. Märkida nimi, koduvald, telefon ja e-post. Kõigi registreerunutega tehakse enne grupitöö algust intervjuu.

Töökeel: eesti keel.

Osalustasu: 25 eurot tasuda enne algust. Kui osalustasu jääb vähekindlustatuse tõttu takistuseks, palun räägi sellest grupile eelneval intervjuul ja leiame lahenduse. Makse saajaks märkida EEL Konsistoorium,  konto nr EE811010220226191220, selgitusse EELK Perekeskus ”Mehed päriselt”  ja osaleja nimi.

mehedpariselttartu-1mehedpariselttallinn


EIK: Moraalse kahju hüvitamiseks 12 000 € eluaegse tegutsemiskeelu saanud, seksuaalkuriteo toimepannud, arstile

Euroopa Inimõiguste Kohus (12.01.2016. a. 33427/10)

EIK seisukoht: Eluaegne professionaalse tegutsemise keeld arstile on ebaproportsionaalne

Asjaolud

Kaebaja tegutses arstina, ta tunnistati süüdi patsientide seksuaalses ärakasutamises. Talle määrati karistuseks 5-aastane vangistus, millest ärakandmisele kuulus 1 aasta. Lisakaristusena kohaldati eluaegset keeldu praktiseerida arstina. Kaebaja leidis, et tegemist on ebaproportsionaalse karistusega ning esitas avalduse EIK-ile EIÕK artikli 7 eraldi ja koosmõjus artikliga 13 rikkumise tuvastamiseks.

EIK-i seisukohad

Euroopas on kujunemas põhimõte, mille kohaselt kergemat karistust tuleb kohaldada tagasiulatuvalt. Uus kriminaalseadus sätestas ametikohal töötamise keelu maksimaalseks tähtajaks 20 aastat, kuid Andorra kohtud ei võtnud seda muudatust arvesse. Kaebajal puudus võimalus ennast kaitsta kohtute eksimuse vastu.

Resolutsioon (häältega 5:2)

1.                  EIÕK artikli 7 eraldi ja koosmõjus artikliga 13 rikkumine;

2.                  Mittevaralise kahju hüvitamiseks määras EIK 12 000 eurot ning 14 250 eurot kulude katteks.

Eriarvamus

Kohtulahendis on doktrinaalne segadus ning see ei lähtu subsidiaarsuse põhimõttest.

Viide terviklahendile: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-159911#{“itemid”:[“001-159911”]}