Category Archives: põhiõigus

Juristi leid. Siit on oodata midagi põnevat

Jurist Õnneli Matt avastas oma tavapärasel hiljutise Riigikohtu praktika analüüsimisel alloleva Riigikohtu teabe, mille ja st PKS § 143 vrs § 145 Riigikohtupoolsest analüüsimisest loodab ta saada laste hooldusõiguse maastikule midagi uut ja põnevat. Nende §-ide vastuolud ja tõlgendamise probleemid on juba ammu aktuaalsed, kuid vajame oma töös ka Riigikohtu suuniseid ja lahendeid (ka lahendusi). Jurist nendib, et viimasel ajal on tekkinud mulje nagu suhtlus- ja hooldusõiguse teema poleks enam üldse Riigikohtu menetlemist ja sellega selgust väärt. Õnneli Matt soovib riigikohtunikele ja Riigikohtu juristidele eelkõige allolevas menetluses, kuid ka üleüldse lennukaid mõtteiIMG_20170620_1839596[6344]d,”kastist välja” ja “kasti alla” vaatamist ning laste parimates huvides lahendusi, selle kõige juures muidugi ka palju jaksu energiat ja edu! Loodame Teie peale!
R I I G I K O H U S TSIVIILKOLLEEGIUM
20.06.2018 Menetluslik teade kinnises menetluses
Lükata asja läbivaatamine edasi ja anda asi lahendada tsiviilkolleegiumi kogu koosseisule. Asja läbivaatamisel Riigikohtu tsiviilkolleegiumi kolmeliikmelises koosseisus tekkisid põhimõttelist laadi eriarvamused perekonnaseaduse (PKS) § 143 ja § 145 tõlgendamisel. Seetõttu otsustas kolleegium lükata asja läbivaatamise edasi ja anda tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 18 lg 2 esimese lause alusel asi lahendada Riigikohtu tsiviilkolleegiumi kogu koosseisule.
Suhtlusõigus

Loe ja mõtle isa ka kaasa perekonnaseadus § 143 versus § 145

PKS § 143. Lapsega suhtlemise õigus

(1) Lapsel on õigus isiklikult suhelda mõlema vanemaga. Mõlemal vanemal on kohustus ja õigus suhelda lapsega isiklikult.

 (2) Vanem peab hoiduma tegevusest, mis kahjustab lapse suhet teise vanemaga või raskendab lapse kasvatamist. Sama säte kehtib, kui last hooldab ja kasvatab muu isik.

 (21) Vanemate lahuselu korral lepivad vanemad kokku lahuselava vanema ja lapse suhtlemises. Vanemate vaidluse puhul määrab vanema ja lapse suhtlemise korra vanema nõudel kohus.

 (3) Lapse huvides võib kohus piirata suhtlusõigust või selle kohta tehtud varasemate lahendite täitmist või lõpetada suhtlusõiguse teostamise või selle kohta tehtud varasemate lahendite täitmise.

 (31) Kohus võib määrata, et laps suhtleb vanemaga sobiva kolmanda isiku juuresolekul. Kui kolmas isik on valla- või linnavalitsus või eraõiguslik juriidiline isik, määrab valla- või linnavalitsus või juriidiline isik seda ülesannet täitma pädeva füüsilise isiku.

 (4) Kohus võib lapse huvides lubada kolmandal isikul lapsega suhelda, keelata tal lapsega suhtlemise või seda piirata. Kohus võib asjassepuutuvale isikule panna kohustuse hoiduda tegevusest, mis kahjustab lapse suhet vanematega või raskendab lapse kasvatamist.

 (5) Kohus võib käesolevas paragrahvis nimetatud meetmeid rakendada ka omal algatusel.

§ 145.  Lahus elavate vanemate otsustusõigus

 (1) Kui ühist hooldusõigust omavad vanemad elavad alaliselt lahus, otsustavad nad lapsega seotud olulisi asju ühiselt.

 (2) Hooldusõigusega vanemal, kelle juures laps teise vanema nõusolekul või kohtulahendi alusel alaliselt elab, on õigus otsustada lapse igapäevaelu (tavahooldamise) asju ainuisikuliselt. Igapäevaelu asjade otsustamisena tuleb üldjuhul mõista sellise tavaotsustuse tegemist, mis esineb sageli ja mis lapse arengut püsivalt ei mõjuta.

 (3) Kui laps viibib käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud vanema nõusolekul või kohtulahendi alusel teise vanema juures, otsustab lapse tavahooldamise asju see vanem.

 (4) Hooldusõiguseta vanemal on käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud otsustusõigus, kui laps viibib tema juures teise vanema või muu hooldusõigusega isiku nõusolekul või kohtulahendi alusel. Lapse huvides võib kohus hooldusõiguseta vanema otsustusõigust piirata.
[RT I, 29.06.2014, 3 – jõust. 09.07.2014]


Lapse õiguste kuu erinumber


Programm meestele lähisuhte vägivallast

depressed-390938_960_720Programmi on  oodatud osalema  täisealised mehed, kellel on tahe ja julgus, et osaleda aruteludes, kus jagada ausalt kogemusi lähisuhtes toimunud vägivallast, õppida mõistma enda ja ka lähedaste tundeid ning käitumist, mõista miks olen vahel kurb, vihane ja jõuetu, saada teada, mis on hea suhte aluseks ja millisel kujul selles hästi hakkama, saada saavutada teadlik ja austav kontakt endaga ja oma lähedastega

EELK Perekeskus jätkab programmiga, mille infot võite julgelt jagada ja see on järgmine:

Sisemise kindluse programm “Mehed päriselt” on neljakuuline programm, mille käigus mehed saavad teada  oma  tunnete ja pingete  põhjustest ning õpivad nendega igapäevaselt toime tulema.

Programmis osalemine annab praktilised oskused ja teadmised, et julgeda olla aus iseenda vastu ja osata ennast analüüsida, mõista ennast ja oma tundeid, saada aru, miks mind vahel ei mõisteta osata toime tulla keeruliste olukordadega, julgeda olla armastav ja hooliv mees, isa, sõber, kolleeg jne elada vägivallatut ja turvalist elu.  Pakume programmis osalemist täisealistele meestele, kes soovivad teha tööd oma emotsionaalse tasakaalukuse, enesekindluse, empaatiavõime ja paarisuhteoskustega, et elada vägivallast vaba elu. Osalejate arv grupis on maksimaalselt 10 inimest.

Uued  grupid alustavad sügisel:

Tallinnas

Alates 21.septembrist kuni 14.detsembrini 2016 toimuvad  kohtumised iga kolmapäev kella 18.00 -20.00  EELK Perekeskuse ruumides Lastekodu 6a Tallinnas.

Läbiviijad: Renee Nahkur, Meeste Kriisikeskuse juhataja  ja Pille Kolosov, EELK perekeskuse nõustaja

Registreerimine:  12.septembrini e-postil info@perekeskus.eu. Märkida nimi, koduvald, telefon ja e-post. Kõigi registreerunutega tehakse enne grupitöö algust  intervjuu.

Tartus

Alates 30.septembrist kuni 30.detsembrini 2016 toimuvad kohtumised iga reede kella 18.30-21.30, EELK Perekeskuse ruumides Õpetaja 5 Tartus.

Läbiviijad: Anton Aunma, psühhoterapeut ja Signe Uustal, EELK perekeskuse nõustaja

Registreerimine:  26.septembrini e-postil tartu@perekeskus.eu. Märkida nimi, koduvald, telefon ja e-post. Kõigi registreerunutega tehakse enne grupitöö algust intervjuu.

Töökeel: eesti keel.

Osalustasu: 25 eurot tasuda enne algust. Kui osalustasu jääb vähekindlustatuse tõttu takistuseks, palun räägi sellest grupile eelneval intervjuul ja leiame lahenduse. Makse saajaks märkida EEL Konsistoorium,  konto nr EE811010220226191220, selgitusse EELK Perekeskus ”Mehed päriselt”  ja osaleja nimi.

mehedpariselttartu-1mehedpariselttallinn


Õiguskantsler Ülle Madise: põhiharidus vajab põhiseaduse kaitset

Viide: Postimees, 20. veebruar 2016.

Eesti hariduselu iseloomustab stressiseisund, vaikselt, ent vääramatult näitab kurss tasulise hariduse ja sellest tingitud kihistumise suunda. Hea tänapäevane tasuta põhiharidus igale Eesti lapsele pole pelk nõue põhiseaduses. See peab tagama eesti kultuuri kestmise üle aja. Meie õpilaste senine tubli tulemus PISA testides ei tee põhiseadusvastast suundumust ei olematuks ega vähem ohtlikuks.

Koolivõrgu kohandamine vastavaks muutuvatele oludele – eelkõige koolilaste arvule ja nende paiknemisele, samuti 21. sajandi ühiskonna vajadustele – eeldab pikka plaani ja sihikindlat tööd. Sealhulgas rahulikku ja eelkõige ausat selgitamist, sest ühiskondliku plahvatuse risk on sellesse valdkonda sisse programmeeritud. Debati kuumust tunneb omal nahal praegune haridus- ja teadusminister, ent ega kergemini pääsenud ka tema eelkäijad. Ratsionaalse arutelu ja otsustamise keerukuse värskeim näide pärineb erakoolide majakulu katmise vaidlusest. Ometi tähendab riigimehelikkus selleski valdkonnas ainitist pilku paar kümnendit tänasest ette ning seisneb kõigi laste ja koolide põhiseaduslike õiguste ja huvide kaitses.

Põhiharidus põhiseaduses

Põhiseadus kaitseb iga lapse õigust saada tasuta kvaliteetset põhiharidust. Mis ei tähenda ju muud, kui et iga laps peab riigi toel saama parima mõeldava stardipositsiooni edasiseks eluks. Põhiseaduse loojad ja selle rahvahääletusel heaks kiitnud rahvas tegid ainuõige valiku: korralik haridus igale lapsele tagab Eesti püsimise.

Tänase Eesti tegelikkuses sõltuvad koolilapse võimalused üha enam tema elukohast, emakeelest ja pere sotsiaal-majanduslikust taustast. Samm-sammult tasuliseks muutuvat ja suurematesse keskustesse koonduvat head haridust kui trendi on märganud paljud, lapsevanematega alustades ja riigikontrolliga lõpetades. Ometi peaks lapse kodule lähim kool võimaldama tema annetel avaneda ja areneda. Vanem ei peaks tundma, et on koolikatsetest loobudes lapse heaks midagi tegemata jätnud. Just see võimalus – valida elukohale lähim kool, teades, et laps saab ka sealt parima eluks vajaliku ettevalmistuse – kipub üha kokku kuivama.

Kindlasti ei kõlba lahenduseks suurepäraste ja uuendusmeelsete koolijuhtide, heade õpilaste, tugevate koolide ja hoolitsevate lapsevanemate tagasitõmbamine. Põhiseadus ei näe ette kõigi ja kõige võrdsustamist madalaima ühisnimetaja tasandile. Kuidas üldse võiks kedagi rahuldada lahendus, mis kedagi alla või tagasi kisub? Mistõttu tuleb heade koolide ebaõiglase pitsitamise asemel otsida võimalusi kõigi Eesti põhikoolide kosutamiseks uuele ja senisest kõrgemale tasemele.

Kehtivate seaduste järgi peab iga Eesti kool pakkuma parimat erinevate vajadustega lastele. Nii andekatele kui ka neile, kelle võimed avanevad aeglasemalt. Ühtaegu keeruline ja kulukas ülesanne, sest nõuab peale nüüdisaegse õppekava, metoodika ja koolimaja ka suurepäraseid, õiglase palgaga motiveeritud ja jõukohaselt koormatud õpetajaid, abiõpetajaid ja tugispetsialiste.

Riiklikus õppekavas ette nähtud tunnid peab täismahus ja erandita kinni maksma riik või kohalik omavalitsus. Samas peab koolidele jääma õigus kujundada võimaluste piires oma eripärast lähtuv ja õpilastele lisavõimalusi avav omanäoline õppekava. Küllap on suurimad soovid ja tegelikud võimalused alati mõnel määral vastuolus ja maksumaksjale ei pruugi päris kõik jõukohane olla, ent heade ja seejuures õpilasele tasuta õppekavade hoidmiseks vajaliku raha leidmine pole võimatu.

Hariduse rahastamise mahu ja viisi üle peavad otsustama valimistel mandaadi saanud poliitikud. See on hariduspoliitiline otsus, millesse õiguskantsler ei või sekkuda. Küll aga tuleb jälgida, et tehtud poliitilised valikud oleksid kooskõlas põhiseadusega.

Levinuim pakutavaist lahendustest kõlab nagu refrään igas laulus, mille teemaks pigistav ühiskondlik king: andku aga poliitikud riigieelarvest raha juurde! Seda lahendit välistamata tasuks aga viidata näiteks Praxise analüüsile, mis viitab Eesti koolivõrgu kokkutõmbamise paratamatusele. Otsustajaks saab siin olla vaid riik, kõigile asjasse puutuvatele osalistele otsustest piisava ajavaruga ette teatades ja vajalikku kohanemistuge pakkudes.

Riigi ja omavalitsuse rollijaotus

Meeldigu see meile või mitte, aga näib, et põhihariduse korraldamine pole 21. sajandi Eestis enam kohaliku elu küsimus. Selline seisukoht paljudele ei meeldi. Sest küsida võib: milleks meile siis üldse linnad ja vallad, kui nad koole ei pea? Kohalik omavalitsus on mõeldud kohalike asjade kogukondlikuks lahendamiseks ja ideaalis peaks nende lahendusteni jõutama kohalike elanike ühise maksuraha toel. Rahvastiku ümberpaiknemise mõjude ja majandusliku edu suure erisuse tasandamiseks toetatakse riigieelarvest neid omavalitsusi, kes kogukonna asju oma raha eest lahendada ei suuda. Et seesugust tuge vajab enamik Eesti omavalitsusi, on hoopis teine küsimus, millele vastamise raskus ei tohiks rõhuda tänaseid koolilapsi. Omavalitsuslikud küsimused on avaliku ruumi planeerimine ja korraldamine, heakorrareeglite kehtestamine, linna ja valla arengu kavandamine jmt.

Koolivõrgu maksab otse või kaude kinni riik. Õpetuse sisunõuded ehk õppekava määrab riik. Konkreetse kooli arengu otsustab kooli kogukond. Millist mõistlikku ja senist korraldust õigustavat rolli täidab kooli kogukonna ja riigi kõrval kohalik omavalitsus?

Objektiivsel analüüsil rajanev riiklik otsus selle kohta, kuhu Eestis otse või kaude riigieelarvest ülal peetavad koolid jäävad, vähendaks haridusstressi. Riigil on õigus otsustada, millised koolid viie või kümne aasta pärast alles on. Selge otsus on parem kui pidev teadmatus, mis kipub kahjustama kõigi ääremaa koolide tulevikku. Mõistagi ei välista optimaalse koolivõrgu paikapanek, et võimekas omavalitsus ei võiks ka ise kooli pidada.

Erakoolide rahastamine

Hariduselu pingeseis tuleb eriti reljeefselt välja käimas olevas erakoolide rahastamise debatis. Rahumeelne lahendus nõuab läbimõeldud, pikalt ette kavandatud ja -teatatud poliitilisi otsuseid, millest ollakse valmis ka kinni pidama. Praegu kehtiv otsus, mille järgi osaleb maksumaksja erakoolide majandamiskulude katmises, jääb paraku õpikunäiteks selle kohta, kuidas  halb õigusloome viis palju meelehärmi tekitanud tulemuseni.

Vaidluse keskmes on erakooli majakulude katmine riigieelarvest. Jutt ei käi nn pearahast ehk nendest summadest, mida riik saadab koos õpilasega just sellesse kooli, kus laps õpib. Riigikogu tegi erakoolide majakulu osalise katmise kohaliku omavalitsuse eelarvest kohustuslikuks alates 2011/12. õppeaastast, vajalikku raha selleks linnadele ja valdadele aga ei andnud. See juhtus riigikogu saalis eelnõu teisel lugemisel, igasuguse arutelu, arvutuste ja mõjuanalüüsita.

Riigikohus leidis, et kui riik tahab erakoole lisaks nn pearahale täiendavalt toetada, peab ta selle riigieelarvest kinni maksma. Ühtlasi kohustati riiki linnadele ja valdadele hüvitama ka vahepealsetel aastatel erakoolidele antud majatoetused. Seesuguse kuluga ei olnud riik arvestanud. Seda enam, et erakoole on viimastel aastatel jõudsalt juurde loodud. Siiski õpib neis vaid 4 protsenti õpilastest. Erapõhikoole endid on kokku 46, avalikke põhikoole 495.

Kas era- ja avalik kool ikka peaks olema ühtmoodi maksumaksja ülalpidamisel, erisuseks see, et erakool tohib valida õpilasi ja küsida õppemaksu, pakkumaks õpetajaile paremat palka ning töötingimusi? Veel kord: haridustoetuse kallale ei ole keegi kippunud, see läheb lapsega kaasa ka erakooli. Küsimus on eraomaniku majakulu katmises.

Omavalitsusele ei saa panna erakoolide rahastamise kohustust, kinnitas riigikohus. Omavalitsus saab olla vaid riigieelarve raha vahendaja, kui riigikogu leiab jätkuvalt, et erakoole tuleb munitsipaalkoolidega võrreldes soodsamalt kohelda. Asi on selles, et kohalik omavalitsus peab tagama koha munitsipaalkoolis igale lapsele igal ajahetkel. Nii neile, keda erakooli vastu ei võeta või sealt ära saadetakse, kui ka neile, kes mingil põhjusel erakoolist ära tulevad.

Nn turulukk, s.o olemasolevate erakoolide säilitamine, lahenduseks ei kõlba. Kui keegi kavatseks erakoolid keelata või nende tegutsemise praktikas võimatuks muuta, läheks ta vastuollu põhiseadusega. Ka eraalgatusel põhinevad, sageli haridusuuendust eest vedavad või erivajadustega lastele sobivat arengukeskkonda pakkuvad erakoolid on põhiseaduse kaitse all.

Linnadele, valdadele ja riigile jääb õigus otsustada, kas ollakse valmis käsitlema erakoole oma koolivõrgu osana. Sel juhul arvestavad rahvaesindajad munitsipaalkooli või puuetega lastele riigikooli kohti luues, et osa lapsi õpib erakoolis ja on huvitatud sellest, et kool kestaks ning õppemaks ei sunniks lapsi sealt lahkuma. Sel juhul tõenäoliselt makstakse erakoolidele tegevustoetust nagu enne 2011. aasta septembrit. Mõistagi võib kohalik kogukond omavalitsuse rahast toetada erakoole ka muudel eesmärkidel.

Olulise tähtsusega riigielu küsimus

Haridusmaastik ei peaks olema metsikuvõitu lahinguväli, kus huvide kaitsel vahendeid ei valita ja koolivõrku ning rahastamist puudutavad otsused sünnivad jupikaupa suhtekorraldusfirmade kaasabil. Koolide paiknemist, õpetuse sisu ja kvaliteeti ning Eesti haridussüsteemi rahastamist tuleks vaadelda tervikuna. Lahendused, mis ergutavad praegusi parimaid edasi püüdma ning tõmbavad keerulisemas olukorras koolid järele, on kindlasti olemas. Hariduslik kihistumine ehk lapse tuleviku ülemäärane sõltuvus elukohast, vanemate sotsiaal-majanduslikust taustast ja emakeelest on Eestile ohtlik. Eesti tuleviku huvides on anda kõigile parim stardipositsioon.

Artikkel tugineb õiguskantsler Ülle Madise ettekandele «Kas põhihariduse korraldus vastab põhiseaduse sättele ja mõttele?» haridusjuhtide aastakonverentsil 4. veebruaril 2015 Pärnus.