Category Archives: prokurör

Kohus kuulutas Assar Pauluse ja tema kuritegeliku ühenduse 12 liikme kriminaalasjas otsuse

<

p style=”text-align:justify;”>Kohus kuulutas Assar Pauluse ja tema kuritegeliku ühenduse 12 liikme kriminaalasjas otsuse<!–
PDF
–> 

Harju Maakohus tunnistas Assar Pauluse (54) süüdi kuritegeliku ühenduse organiseerimises, ühendusega korduvas väljapressimises, dokumendi, pitsati ja plangi võltsimises ning kasutamises; Taago Voolu (27),  Jaanus Kivimaa (40), Ats Pärnaste (40), Rünno Kristjuhani (50) tunnistas kohus süüdi kuritegelikku ühendusse kuulumises ja ühendusega korduvas väljapressimises; Gennadi Starodubtsevi (45) ja German Svetšnikovi (44) kuritegelikku ühendusse kuulumises ja tulirelva, selle olulise osa ja laskemoona ebaseaduslikus käitlemises; Ragnar Toomi (40) dokumendi, pitsati ja plangi võltsimises; Sivart Saarmanni (41), Erik Meieri (45), Virgo Raudsepa (43), OÜ Barbarossa Investi ja Capital Inkasso OÜ kuritegelikku ühendusse kuulumises.

Nende kuritegude toimepanemise eest mõistis kohus järgnevad karistused:

Assar Paulusele kuritegude eest kogumis liitkaristuseks seitsmeaastase vangistuse, mida arvestatakse alates tema kahtlustatavana kinnipidamisest, s.o alates 14. aprillist 2014.

Taago Voolule  kuritegude eest kogumis liitkaristuseks nelja aasta ja kolme kuu pikkuse vangistuse, mida arvestatakse alates tema kahtlustatavana kinnipidamisest, s.o alates 14.04.2014.

Jaanus Kivimaale  kuritegude kogumis liitkaristuseks kolmeaastase tingimisi vangistuse, millest lahutati  kahtlustatavana kinnipidamise aeg 14.-15.11.2013 ning vahi all viibitud aeg 14.04.2014 kuni 23.03.2015. Nii jääb Kivimaal kanda kahe aasta ja 19 päeva pikkune tingimisi vangistus kolmeaastase katseajaga. Katseaeg hakkab kulgema kohtuotsuse kuulutamise päevast.

German Svetšnikovile kuritegude eest kogumis liitkaristuseks kolme aasta ja üheksa kuu pikkuse vangistuse, mida arvestatakse alates tema kahtlustatavana kinnipidamisest, s.o alates 14.04.2014.

Ats Pärnastele kuritegude eest kogumis liitkaristuseks nelja ja poole aasta pikkuse vangistuse, millele liideti Tartu Ringkonnakohtu 03.12.2014 otsusega mõistetud karistus.

Pärnaste liitkaristuseks jäi seitsmeaastane vangistus, millest loeti ära kantuks kahtlustatavana kinnipidamise aeg 11. 12.02.2013, lugedes ärakandmisele kuuluvaks karistuseks kuue aasta 11 kuu ja 28 päeva pikkune vangistus, mida arvestatakse alates 25.05.2013.

Rünno Kristjuhanile kuritegude eest kogumis liitkaristuseks kolmeaastane tingimisi vangistus, millest loeti ära kantuks kahtlustatavana kinnipidamise aeg 14. 16.04.2014, lugedes ärakandmata karistuseks kahe aasta 11 kuu ja 27 päeva pikkune tingimisi vangistus  kolmeaastase katseajaga. Katseaeg hakkab kulgema kohtuotsuse kuulutamise päevast.

Virgo Raudsepale nelja-aastase vangistuse, millele liideti Tartu Ringkonnakohtu 16.12.2013 otsusega mõistetud karistus. Liitkaristuseks jäi kümne aasta ja kuue kuu pikkune vangistus, mida arvestatakse Raudsepa kahtlustatavana kinnipidamisest, s.o alates 13.12.2011.

Sivart Saarmannile kolmeaastane tingimisi vangistus  kolmeaastase katseajaga. Katseaja kulgemist arvestatakse alates kohtuotsuse kuulutamisest.

Harju Maakohtu 05.02.2014 otsusega Sivart Saarmannile mõistetud karistusele liideti eelmise otsusega mõistetud ärakandmata karistuse osa ja kohtuotsuste kogumis mõisteti karistuseks vangistus kolm aastat üheksa kuud ja 28 päeva, millise ärakandmiselt Sivart Saarmann vabastati tingimisi ennetähtaegselt Harju Maakohtu 19.01.2016 määrusega. See pööratakse seaduses sätestatud juhul täitmisele Harju Maakohtu 19.01.2016 määruses määratud tingimustel, jättes eelmärgitud määrusega määratud katseaja kulgema paralleelselt käesoleva otsusega määratud katseajaga.

Erik Meierile kolme aasta ja üheksa kuu pikkune vangistus, millest loetakse kantuks kinnipidamise aeg 14. 16.04.2014, lugedes ärakandmata karistuseks tähtajalise kolme aasta, kaheksa kuu ja  27 päeva pikkune vangistus.

Gennadi Starodubtsevile kuritegude kogumi eest liitkaristuseks kolme aasta ja üheksa kuu pikkune vangistus, millest loetakse kaetuks  kahtlustatavana kinnipidamise aeg 14. 16.04.2014, lugedes karistuseks kolme aasta, kaheksa kuu ja 27 päeva pikkune vangistus.

Ragnar Toomile kolmekuulise tingimisi vangistuse üheaastase katseajaga.
Katseaja kulgemist arvestatakse alates kohtuotsuse kuulutamisest.

OÜ Barbarossa Investile rahalise karistuse 10 000 eurot tingimisi kolmeaastase katseajaga.
Katseaja kulgemist arvestatakse alates kohtuotsuse kuulutamisest.

Capital Inkasso OÜ-le rahalise karistuse 30 000 eurot tingimisi kolmeaastase katseajaga.
Katseaja kulgemist arvestatakse alates kohtuotsuse kuulutamisest.

Süüdimõistetutelt konfiskeeritakse riigi omandisse:
Assar Pauluselt  20 000 eurot, mis on konfiskeerimise tagamiseks kantud  prokuratuuri tagatiste kontole.
Taago Voolult arestitud sõiduk BMW X5 koos signalisatsioonipuldiga ning läbiotsmisel leitud ja ära võetud sularaha 300 eurot.
Jaanus Kivimaalt arestitud 24 mündist koosnev mündikogu.
German Svetšnikovilt läbiotsimise käigus leitud püstoli TT numbriga DR08769 kasutuskõlbulik relvaraud. Relvaraud hävitatakse.
Rünno Kristjuhaniga seotud kolmandalt isikult konfiskeeritakse ka sõiduauto Volvo XC 70 koos signalisatsioonipuldi ja võtmega.
Gennadi Starodubtsevilt läbiotsimise käigus leitud kaheraudne sileraudne jahipüss TOZ-63, kaliiber 16, nr 38156; isevalmistatud revolver, kaliiber 5,6 mm (.22LR); isevalmistatud ühelasuline sulepeakujuline püstol, kaliiber 5,6 mm (.22LR); Mosini 1891 mudeli vintpüssi, kaliiber 7,62 mm, relvalukk. Need hävitatakse.

Süüdimõistetud peavad hüvitama menetluskulud.

Tänane kohtuotsus on vaidlustatav 15 päeva jooksul, kui on tegemist kriminaalmenetluse seadustiku sätete rikkumisega. Apellatsioonkaebuse esitamise soovist teatatakse otsuse teinud kohtule kirjalikult seitsme päeva jooksul, alates kohtuotsuse resolutiivosa kuulutamisest.

Viide: http://www.kohus.ee/et/ajakirjanikule/uudised/kohus-kuulutas-assar-pauluse-ja-tema-kuritegeliku-uhenduse-12-liikme

Advertisements

Riigikohus juhib taas prokuratuuri tähelepanu sellele, et süüdistuse tekst peab olema keeleliselt korrektne ja loogiliselt struktureeritud

remove-clothing-stains3

Riigikohus oma 22.02.2016. a. lahendis 3-1-1-109-15 juhib taas prokuratuuri tähelepanu: “Süüdistuse tekst peab olema keeleliselt korrektne ja loogiliselt struktureeritud. Kolleegium on korduvalt selgitanud, et süüdistus peab vastama kirjakeele normile, ja tauninud praktikat formuleerida süüdistuse tekst võimalikult väikese arvu lausetega ja koondada igasse lausesse palju erinevaid mõtteid. Ülipikkade mitmeastmeliste lausete kasutamine ning nendes mahuka informatsiooni edastamine muudab süüdistuse teksti lugemise aeganõudvaks, vähendab selle arusaadavust ja võib põhjustada mitmetimõistetavusi. Seetõttu tuleb nii süüdistusaktis kui ka kohtuotsuses kasutada normaalse struktuuriga lauseid, mille lugemine ei tekita mõttekatkestusi. (Vt nt Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 18. juuni 2007. a otsus asjas nr 3-1-1-116-06, p-d 26–28; 18. juuni 2010. a otsus asjas nr 3-1-1-43-10, p 51.) Süüdistuse sisu kirjeldades tuleb hoiduda ka põhjendamatutest kordustest (vt ka Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 30. juuni 2014. a otsus asjas nr 3-1-1-14-14, p 634).

Käesolevas kriminaalasjas esitatud süüdistus eeltoodud nõuetele ei vasta. Keeleliselt on süüdistuse tekst ebakorrektne ja raskesti jälgitav. Ühe näitena osundab kolleegium järgmist lause(osa):

“OÜ Rosneft Partners maksukohustuse varjamise eesmärgil jätsid osaühingu juhatuse liikmed Raivo Paala ja Kaur Köök esitamata ka veebruarikuu 2008.a. käibedeklaratsiooni, mille tulemusena ei deklareeritud nimetatud kuu 18% määraga maksustatavat käivet, jäeti sellelt arvestamata, tasumata ja deklareerimata käibemaksu 18% ning samuti ka deklareerimata sisendkäibemaksu summad:

– korraldades koos Kaur Köök`i poolt OÜ TSC Autokaup esindajana 18.06.2007.a. AS-ga Spacecom sõlmitud agendilepingu nr. 075-18/06 ja lisade 1-4 alusel ajavahemikul 29.06.2007.a.-01.02.2008.a. OÜ TSC Autokaup nimel AS-le Spacecom 224 tsisternvaguni ostu-müügilepingu vahendus- ja konsultatsiooniteenust, jättis OÜ Rosneft Partners maksukohustuse varjamise eesmärgil veebruarikuu 2008.a. käibedeklaratsiooni esitamata, mille tulemusel jättis 01.02.2008.a. esitatud arve nr. 2 alusel AS Spacecom poolt 12.02.2008.a. OÜ Rosneft Partners AS-s Swedbank asuvale arvelduskontole nr. 221025997582 tasutud summa 177 000 krooni, s.h. käibemaks 27 000 krooni tahtlikult OÜ Rosneft Partners käibedeklaratsioonis 18% määraga maksustatava käibe osas summa 150 000 krooni kajastamata, maksustatavalt käibelt 18% arvutamata, deklareerimata ja tasumata käibemaksu 27 000 krooni;

– esindades ajavahemikul 03.09.2007.a.-01.02.2008.a. AS-ga Skinest Rail 31.07.2007.a. sõlmitud koostöölepingu alusel OÜ Rosneft Partners nimel AS Skinest Rail huve läbirääkimistel, lepingute sõlmimisel majandustehinguteni viivate ärisuhete loomisel vajalikel üritustel, õiguslikul konsultatsioonil ja analüüsil Vene Föderatsioonis, Kasahstanis, Läti ja Leedu Vabariikides, jättis OÜ Rosneft Partners maksukohustuse varjamise eesmärgil veebruarikuu 2008.a. käibedeklaratsiooni esitamata, mille tulemusel jättis 01.02.2008.a. esitatud arve nr. 1 alusel AS Skinest Rail poolt 11.02.2008.a. OÜ Rosneft Partners AS-s Swedbank asuvale arvelduskontole nr. 221025997582 tasutud summad tahtlikult OÜ Rosneft Partners käibedeklaratsioonis 18% määraga maksustatava käibe osas summa 300 000 krooni kajastamata, maksustatavalt käibelt 18% arvutamata, deklareerimata ja tasumata käibemaksu 54 000 krooni; […]”

Juriidilistele isikutele esitatud süüdistustes on prokuratuur – selle asemel, et piirduda KarS §-s 14 sätestatud eeldustele vastavate faktiliste asjaolude kirjeldamisega – põhjendamatult korranud asjaolusid, mis on juba eelnevalt ära toodud füüsilistest isikutest süüdistatavate käitumise kirjelduses. Samas kaastäideviijate teopanuste kirjeldamisel võinuks süüdistus mõningatel juhtudel üksikasjalikum olla.

Kolleegium leiab, et käesolevas asjas esitatud süüdistuse puudused ei ole aga sellised, mis muudaksid kaitseõiguse teostamise ja asja menetlemise valdavalt võimatuks või ebamõistlikult raskeks. Siiski võinuks kvaliteetsem süüdistus kriminaalasja menetlust lihtsustada. Samuti võib ringkonnakohtul kriminaalasja uuel arutamisel tekkida mõningatel juhtudel vajadus lähemalt hinnata, kas kõigi ühes ja samas teos süüdistatavate isikute teopanuseid on süüdistuses kirjeldatud piisavalt konkreetselt.”

Terviklahend leitav siit: http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=222580221