Tag Archives: alimendid

Kohtutäiturid soovivad juurdepääsu võlgnike pangakontodele

VT VIDEOT http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/delfi-video-kohtutaiturid-soovivad-juurdepaasu-volgnike-pangakontodele.d?id=67653765&fb_action_ids=10152193377762206&fb_action_types=og.recommends&fb_source=other_multiline&action_object_map=%5B1415726088667340%5D&action_type_map=%5B%22og.recommends%22%5D&action_ref_map=%5B%5D

Kohtutäiturite arvates võiks elatisraha võlgnikelt väljanõudmiseks kaaluda täituritele pangakontodele juurdepääsu võimaldamist ning vara arestimiseks võimaldada täiturile sissepääs võlgniku eluruumidesse, et kontrollida tema tegelikku varalist seisu.

“See väldiks olukorda, kus võlgnikul on ühemehefirma, millest ta elatub, kuid läbi tema isikliku konto, mida täitur arstida saaks, ei liigu midagi,” rääkis kohtutäiturite koja ametikogu juhatuse liige ja kohtutäitur Arvi Pink riigikogu sotsiaalkomisjonis toimunud üksikvanemate murede lahendamisele suunatud arutelul. Täna on nii, et võlgnik võib täiturit oma eluruumi mitte lubada, täitur kergitab siis ukse taga kaabut ja lahkub ning võib tulla tagasi kohtu läbiotsimisorderiga, aga siis on üllatusmoment möödas ja korterist võib olla vara ära viidud, kirjeldas Pink täiturite tööpraktikat.

Samuti ei tea täitur täna, milline võlgnik välja näeb, sest täituril ei ole siiani juurdepääsu võlgnike fotodele ehkki võlgnike nimekiri on avalik. “Võlgnik tuleb ukse peale, täitur küsib, kas siin elab võlgnik, ja võlgnik ise ütleb, et ei ela,” selgitas Pink olukorda, kus fotost oleks abi.

Veel soovivad kohtutäiturid juurdepääsu riiklikule töötajate registrile, mis hetkel on veel loomisel.

Pink rõhutas, et kõik need ettepanekud tuleb põhjalikult läbi kaaluda ja arvestada kõiki poolt ja vastuargumente.

Ta lisas, et alati tuleb vaadata ka, et elatisraha nõudmisega ei mindaks üle piiri. Ta viitas praktikas pettustele, kus inimesed elavad küll koos, aga teiste võlgade maksmisest hoidumiseks tõstetakse mehe raha naise kontole ja kuna elatisraha on muudest nõuetest seaduse silmis eelistatud, siis hiilitakse selle kaudu muudest võlgadest kõrvale.

Pink rääkis ka, et elatisnõue on pikk ja kestab 18 kuni 21 aastat. Seetõttu on pädevat statistikat tema sõnul raske teha.

Ta lisas, et pole välistatud juhtumid, kus osapooled on omavahel kokkuleppele jõudnud, aga pole sellest täiturile teada andnud, seetõttu ei pruugi kõik ligi 12 000 tänast elatisraha võlgnikku olla tegelikud elatisraha maksmisest kõrvalehoidjad.


http://pere24.ee/1479-elatise-maksmisest-korvale-hoidumine-on-kuritegu

http://pere24.ee/1479-elatise-maksmisest-korvale-hoidumine-on-kuritegu/

Elatise maksmisest kuritahtlik kõrvalehoidumine on karistusseadustiku § 169 kohaselt karistatav rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.Lapsevanem lapse esindajana peab lapse huve igakülgselt kaitsma ning tagama.

Elatise mitte maksjat saab karistada, kuid selleks peavad olema täidetud teatud eeldused, mis on Riigikohus oma otsuses ka välja toonud.

Jurist annab nõu

Jurist annab nõu

Karistusseadustiku paragrahv 169 ütleb vaid järgmist: “Vanema kuritahtliku kõrvalehoidumise eest oma nooremale kui kaheksateistaastasele lapsele või täisealiseks saanud, kuid abi vajavale töövõimetule lapsele kohtu poolt väljamõistetud igakuise elatusraha maksmisest – karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.”

Riigikohus on aga oma lahendiga antud paragrahvi sisustanud. Riigikohtu seisukohad:

1. KarS § 169 kirjeldatud kuriteos süüdimõistmiseks ei piisa vaid sellest, et isik elatisraha maksmise kohustust ei täida – tõendada tuleb ka kuritahtlikkus. 2. Kuritahtlikkus võib seisneda näiteks elatise mittemaksmises, ehkki kohustatud isikul vara on ja ei esine takistusi pangaülekande tegemiseks; elatise maksmises ette nähtust vähemas määras, vaatamata rahaliste vahendite piisavusele; ja kohustatud isiku poolt mõistlike jõupingutuste mittetegemises, et oma maksevõimet parandada. 3. Kvalifitseerumaks kuriteona KarS § 169 järgi peab kõrvalehoidumine olema toimunud pikema aja vältel. 4. Kohus ei saa süüdistatavale omistada süüdistuses nimetamata vastutuse eeldusi. Süüdistuse sisu peab olema esitatud süüdistusakti lõpposas.

Viide tervele lahendile: http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-1-1-84-12

Emad ja isad, kes oma kohustusi ei täida, tuleb võtta vastutusele. Ei tohi oma egost jätta elatist nõudmata ega ka seda maksmata, see raha on mõeldud lapse heaoluks. Lapsevanem lapse esindajana peab tema huve igakülgselt kaitsma ning tagama.

Artikkel avaldatud ka delfis: http://rahvahaal.delfi.ee/news/uudised/elatise-maksmisest-korvale-hoidumine-on-kuritegu.d?id=65904820